Training & Deskundigheidsbevordering

Kennis vrouwen met anorexia (AN) en autisme (ASS)

In veel organisaties is er nog relatief weinig bekend over het werken met vrouwen met autisme (ASS) en dan in het specifiek met vrouwen met autisme (ASS) en een eetstoornis, zoals bijvoorbeeld anorexia nervosa (AN).
Dit is niet verwonderlijk te noemen, daar dit onderwerp pas de laatste jaren meer in de belangstelling is komen te staan. Veel behandelaren ervaren dan ook een tekort aan kennis, ervaring en hierdoor een gebrek aan vertrouwen met betrekking tot het werken met deze vrouwen. Dit hindert en bemoeilijkt de behandelrelatie en het uiteindelijke resultaat van de behandeling.

Om ervoor zorg te dragen dat de hulpverlening / begeleiding zo goed mogelijk aansluit bij de behoeften van de cliënt en de cliënt niet wordt overvraagd tijdens de behandeling/ begeleiding, is het van belang dat de behandelaar (ervarings-)deskundig is op het gebied van AN en ASS.

Deskundigheid behandelaren

Deze deskundigheid op het gebied van AN samen met ASS maakt dat de behandelaar beter in staat is om zich in te leven, te begrijpen en te werken met het gegeven dat mensen met ASS op een andere manier in elkaar zitten, het “moeilijke“ gedrag bij vrouwen die tevens ASS hebben te kunnen begrijpen en dit gedrag te kunnen zien als horende bij ASS en de cliënt het gevoel te geven er te mogen zijn. Tevens kunnen zij dan werken met het stuk dat betrekking heeft op waarom iemand met ASS de AN nodig heeft om überhaupt te kunnen overleven en begrijpen dat het rigide en dwangmatig denken bij iemand met AN en ASS voortkomt uit de aanwezige ASS en geen onwil is. Dit verbetert de hulp die de cliënt ontvangt.

Om de deskundigheid van de behandelaren binnen organisaties te vergroten en de geleverde zorg te verbeteren verzorgt Centrum spectra trainingen en deskundigheidsbevordering op het gebied van het werken met vrouwen met autisme (ASS) en een eetstoornis.


Training & Deskundigheidsbevordering: praktisch

De trainingen van Centrum Spectra zijn bedoeld voor werknemers bij kleine en grotere zorginstellingen en worden op locatie gegeven door ervaringsexperts. Ook is er de mogelijkheid om de trainingen te volgen op een externe locatie.

Ervaringsexperts en beleving

De ervaringsexperts van Centrum Spectra zijn zelf ervaringsdeskundig op het gebied van autisme en een eetstoornis en zijn geruime tijd van hun eetstoornis hersteld. Deze ervaringsdeskundigheid maakt dat het niet slechts bij droge stof blijft, maar dat zij voorbeelden kunnen geven uit hun eigen leven en de deelnemers mee kunnen nemen in de belevingswereld van iemand met autisme en een eetstoornis. Zo worden de trainingen een leerzame, interactieve beleving.
Daarnaast hebben de ervaringsexperts ervaring met het werken met eetstoornissen bij verschillende organisaties. Dit maakt dat zij de vertaalslag kunnen maken naar de werkpraktijk van de deelnemers.

Onderwerpen training

Onze trainingen worden altijd afgestemd op de vraag en werkzaamheden van het desbetreffende team / de desbetreffende afdeling. De te behandelen onderwerpen worden dan ook ten alle tijden vooraf overeengekomen.

Onderwerpen die behandeld kunnen worden zijn onder andere:
– Anorexia nervosa
– Autismespectrumstoornissen bij vrouwen
– Wederzijdse beïnvloeding van anorexia en autisme
– Communicatie met en bejegening van vrouwen met autisme
– Communicatie met bejegening van vrouwen met autisme op eetstoornisgebied
– Omgaan met angst, dwang en moeite met veranderingen op het gebied van voeding
– Autisme en sociaal-emotionele ontwikkeling

Aantal deelnemers

Om de training zo prettig mogelijk te laten verlopen hebben kleinere groepen de voorkeur. Gemiddeld zijn de groepen tussen de 5 á 10 deelnemers per keer. Bij een groter aantal deelnemers wordt de deelnemers aan de training in meerdere trainingsdagen opgesplitst.

Locatie

Centrum Spectra verzorgt in- company trainingen.
Dit betekent dat we naar jou en je organisatie toe komen in het land waar de organisatie zich bevindt.

Tarieven

De tarieven zijn afhankelijk van het totaal aantal uren van de training en het aantal deelnemers. Hierbij wordt de prijs per deelnemer berekend.

Neem voor meer informatie met betrekking tot de mogelijkheden en / of een offerte contact met ons op met behulp van het contactformulier, of stuur een mail.