Anorexia en Autisme vrouwen | Centrum Spectra

Individuele behandeling

Individuele behandeling/ begeleiding blijkt het meest passend is om in te zetten bij de behandeling van vrouwen met anorexia nervosa (AN) die tevens een autismespectrumstoornis (ASS) hebben, daar dit de beste manier is om ervoor zorg te dragen dat de hulpverlening / begeleiding zo goed mogelijk aansluit bij de behoeften van de cliënt en de cliënt niet wordt overvraagd tijdens de behandeling/ begeleiding. Hiervoor is het van belang dat de behandelaar (ervarings-)deskundig is op het gebied van AN en ASS.

Deskundigheid behandelaren

Deze deskundigheid op het gebied van AN samen met ASS maakt dat de behandelaar beter in staat is om zich in te leven, te begrijpen en te werken met het gegeven dat mensen met ASS op een andere manier in elkaar zitten, het “moeilijke“ gedrag bij vrouwen die tevens ASS hebben te kunnen begrijpen en dit gedrag te kunnen zien als horende bij ASS en de cliënt het gevoel te geven er te mogen zijn. Tevens kunnen zij dan werken met het stuk dat betrekking heeft op waarom iemand met ASS de AN nodig heeft om überhaupt te kunnen overleven en begrijpen dat het rigide en dwangmatig denken bij iemand met AN en ASS voortkomt uit de aanwezige ASS en geen onwil is. Dit verbetert de hulp die de cliënt ontvangt.

Duidelijke communicatie

Hierbij is het van belang dat de behandelaar een respectvolle bejegening bezigt en duidelijk communiceert. Onderdeel van deze duidelijke communicatie zijn het maken van concrete afspraken met de cliënt, het uitspreken van verwachtingen over en weer en het opstellen van een eenduidig plan met heldere doelen waar niet zonder overleg met de cliënt van afgeweken wordt, waarbij er na wordt gegaan of de cliënt alles begrepen heeft.

Sociaal-emotionele ontwikkeling

Tevens is het van groot belang dat de behandeling wordt afgestemd op de sociaal-emotionele ontwikkeling van de cliënt in kwestie om ervoor zorg te dragen dat de cliënt de best passende hulp krijgt en niet wordt geschaad/ overvraagd tijdens de begeleiding/ behandeling.

Prikkelarme omgeving

Een andere voorwaarde voor passende hulpverlening/ begeleiding die uit praktijkonderzoek onder de vrouwen met AN die tevens ASS hebben naar voren komt, is het belang van behandeling/ begeleiding te krijgen in een prikkelarme omgeving.
Deze prikkelarme omgeving heeft betrekking op de prikkels die op de verschillende zintuigen betrekking hebben, namelijk: auditief, olfactoir, visueel en tactiel. Hierbij hebben de vrouwen de voorkeur voor een omgeving in of in de buurt van natuur, zoveel mogelijk vrij van zware geuren, hard licht, storende omgevingsgeluiden en zoemende elektronica gegeven in een huiselijke setting.